DANH MỤC KINH SÁCH

Do HT. Thiền sư Thích Thanh Từ dịch và trước tác

KINH

1.  Bát-nhã Tâm Kinh giảng giải (1998)
2.  Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải (1997)
3.  Kinh Bát-nhã giảng giải (2000)
4.  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải (1993/2000)
5.  Kinh Kim Cang giảng giải (1997)
6.  Kinh Lăng-già Tâm Ấn (dịch 1993/1997)
7.  Kinh Thập Thiện giảng giải (1993/1998)
8.  Kinh Viên Giác giảng giải (2000)

LUẬN

1.  Bích Nham Lục (dịch 1995/2002)
2.  Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải (1993/1999)
3.  Thiền Căn Bản (dịch 1993/1999)

Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán (dịch 1963)
Tọa Thiền Tam-muội (dịch 1961)
Lục Diệu Pháp Môn (dịch 1962)

4.  Thiền Đốn Ngộ (dịch 1973/1999)

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập (dịch 1974)
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn (dịch 1971)
Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ
Tọa Thiền Dụng Tâm Ký
Tham Thiền Yếu Chỉ (dịch 1962)

5.  Thiền Sư Thần Hội giảng giải (2001/2002)

Hiển Tông Ký (dịch và giảng 1993)

6.  Truyền Tâm Pháp Yếu giảng giải (2007)

THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

A. Sách viết

1.  Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 (1992/1998)

B. Sách dịch/Biên tập từ băng giảng

1.  Hai Quãng Đời Của Sơ Tổ Trúc Lâm (1997/2002)
2.  Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải (1999)

3.  Khóa Hư Lục giảng giải (1996)

4.  Kiến Tánh Thành Phật giảng giải (2000)
5.  Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu giảng giải (1999)
6.  Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải (1997)
7
Tiến Thẳng Vào Thiền Tông (2005)
8.  Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải (1996)

SỬ

1.  Thiền Sư Việt Nam (1991/1995/1999)

PHỔ THÔNG

A. Sách viết

1.  Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi (1997)
2.  Cành Lá Vô Ưu (1994/1998)
3.  Phật Giáo Với Dân Tộc (1998)

Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc (1966)
Vài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo (1967)
Đạo Phật Với Tuổi Trẻ (1959/1987)

B. Sách biên tập từ băng giảng

1.   Hoa Vô Ưu tập 1 (2000)
2.   Hoa Vô Ưu tập 2 (2000)
3.   Hoa Vô Ưu tập 3 (2000)
4.   Hoa Vô Ưu tập 4 (2000)
5.   Hoa Vô Ưu tập 5 (2002)
6.   Hoa Vô Ưu tập 6 (2001)
7.   Hoa Vô Ưu tập 7 (2002)
8.   Hoa Vô Ưu tập 8 (2003)
9.   Hoa Vô Ưu tập 9 (2003)
10. Hoa Vô Ưu tập 10 (2003)
11. Nguồn An Lạc (2001)
12. Phật Pháp Tại Thế Gian tập 1 (2005)
13. Phật Pháp Tại Thế Gian tập 2 (2005)
14. Phật Pháp Tại Thế Gian tập 3 (2006)
15. Phụng Hoàng Cảnh Sách tập 1 (2003/2006)
16. Phụng Hoàng Cảnh Sách tập 2 (2003/2006)
17. Phụng Hoàng Cảnh Sách tập 3 (2003/2006)
18. Phụng Hoàng Cảnh Sách tập 4 (2004)
19. Phụng Hoàng Cảnh Sách tập 5 (2004)
20. Phụng Hoàng Sách Tấn tập 1 (2005)
21. Trọn Một Đời Tôi (2000)
22. Xuân Phụng Hoàng tập 1 (2004)
23. Xuân Phụng Hoàng tập 2 (2005)
24. Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, 2, 3 (1991/1998)
25. Xuân Trong Cửa Thiền tập 4 (1996/1998)

THANH QUI

THI KỆ

Nguồn: www.thuong-chieu.org