Hành Hương Ấn Độ 2016
(từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3)


Hình chụp do Anh Quang
 1. 18 ngày tại Ấn Độ


Hình chụp do Chơn An Tuệ
 1. 18 ngày tại Ấn Độ

Hình chụp do Diệu Hoàng
 1. (Feb24-25) Taj Mahal, Agra Fort
 2. (Feb25-26) Indraprastha, National Mus
 3. (Feb27-28) Deer Park, Sarnath, Dharme
 4. (Feb29) Sunrise boat ride in Ganges River)
 5. (Mar01) Bodhgaya-Dungkeshwari cave, Sujata village
 6. (Mar02) Bồ Đề Đạo Tràng, thăm 10+ chùa, và làm từ thiện tại chùa Kiều Đàm Di
 7. (Mar02) làm từ thiện tại chùa Kiều Đàm Di
 8. (Mar03) Lên Núi Kê Túc
 9. (Mar04) Practicing and last day in Mahabodhi Temple -Bodhgaya (ngày cuối tại Bồ Đề Đạo Tràng)
 10. (Mar04) Lên Núi Linh Thứu
 11. (Mar 05) Trúc Lâm Tịnh Xá, Nalanda Monastery, Xuanzang Memorial (Đền thờ ngài Huyền Trang)