English
Chương Trình Thọ Bát Quan Trai 24 giờ
Thứ Bảy:
5:30pm Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai
6:30pm Khóa Lễ Bát Nhã và Sám Hối
8:00pm-9:00pm Tọa Thiền
9:30pm Chỉ Tịnh

Chủ Nhật:

Sáng:
4:00am Thức Chúng và Thỉnh Đại Hùng Chuông
4:30am-5:30am Tọa Thiền
6:30am Dùng Sáng
8:00am-8:45am Tọa Thiền
9:15am-10:00am Khóa Lễ Bát Nhã và Sám Hối
10:15am-11:15am Thuyết Pháp
11:30am-12:15pm Thọ Trai

Chiều:
12:45pm-1:20pm Chỉ Tịnh
1:30pm-2:30pm Tham Vấn
3:00pm-4:00pm Thiền Hành; Tọa Thiền và Tụng Văn Phát Nguyện
4:00pm-5:00pm Xã Giới
Chương Trình Sinh Hoạt Chư Tăng (Trong Tuần)
Chương Trình Sinh Hoạt Cho Người Ngoại Quốc (Thứ Tư)
Chương Trình Sinh Hoạt Cho Các Em Thiếu Nhi (Chủ Nhật)
Chương Trình Sinh Hoạt Chung Cho Tất Cả Phật Tử (Chủ Nhật)